KBT 

Vad är KBT?

KBT är en psykoterateutisk behandlingsmetod som innebär att man förändrar tankar, känslor och beteenden som inte är välfungerande  och som kan leda till psykisk ohälsa. Med beteende menas kroppsiliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både du själv och din omgivning påverkas. Rimligheten i ditt tankemönster, här och nu, Att du utifrån nuet skapar förutsättningar för att göra de förändringar du önskar i ditt liv. Tonvikten inom KBT ligger i ett samspel mellan dig och omgivningen, snarare än det förflutna.

Används vi bland annat:
 • Ångest
 • Sjukdomar
 • Depression
,men även vid många andra besvär.

Vetenskapligt beprövade studier visar att KBT är en effektiv behandling vi exempelvis:
 • Missbruk
 • Kronisk smärta
 • Sömnproblem
 • Tinnitus

ACT 

Vad är ACT?

ACT står för acceptans. Att see tankar, känslor och beteenden som separerade från varandra. Genom att acceptera våra tankar känslor kan vi sedan gå mot de värderingar och mål vi vill ha. Vi får förmågan att ställa oss över våra reaktioner.

Höga nivåer at undvikande beteende, känslor och tankar har ett omedelbart samband med förhöjd risk för:
 • Depression
 • Ångerst
 • Stress
 • Missbruk
 • Beroende
 • Sömnlöshet
Det du accepterar förändras både på det inre och yttre plan. Målet är att öka din livskvalitet, snarare än att få bort smärtsamma upplevelser. Jag använder mig av KBT och ACT i kombination, utefter individens behov.
Sök